Göteborgs Hamns VD: "Vi behöver nya järnvägsspår och mer grön el"

3 October / 2023

göran erikssonFör Göran Eriksson, ny VD på Göteborgs Hamn, har den gröna omställningen högsta prioritet:
– Det börjar bli bråttom. Vi vill se mer lokalproducerad vindkraft. Och kapaciteten på järnvägen behöver fördubblas, säger han.
Logistikbranschens stora utmaningar fokuseras i scenprogrammet på Logistik & Transport 24–25 oktober på Svenska Mässan.

Bland de medverkande märks Göran Eriksson, som i augusti tillträdde som ny VD för Göteborgs Hamn. En sjökapten, ursprungligen från Orust, som sedan länge jobbat landbaserat med internationell shipping och logistik, senast för GAC Group i Indien.
– Inom sjöfarten talar vi om globala värdekedjor. Det perspektivet har jag definitivt tagit med mig, säger han.

Vill vara lyhörda
“Porten till världen” (Göteborgs Hamns eget epitet) markerar den globala ansatsen och positionen som Nordens i särklass största hamn. Med det följer också ett särskilt ansvar, menar Göran Eriksson:
– Jag ser oss som en möjliggörare för effektiva och hållbara transportsystem. Det är vår roll som hamn, och det är ingen tillbakalutad roll.
Göteborgs Hamn har skapat en särskild mötesplats för intensifierad dialog, kallad Green Connection, som ska öka förutsättningarna att komma vidare.
– Vår ambition är att påskynda den gröna omställningen genom att jobba proaktivt med våra partners i näringslivet och alla aktörer i transportsektorn. Vi vill vara lyhörda för de behov som finns, tänka innovativt och hitta lösningar.

Ännu fler tågtransporter
Göteborgs Hamn skiljer ut sig i ett europeiskt perspektiv genom att en mycket hög andel gods fraktas på järnväg till och från hamnen. För containtertrafik är siffran runt 60 procent.
– Det är vår medvetna strategi, vi vill ha över ännu mer gods på järnväg.
– Samtidigt växer godsvolymerna över tid, så lastbilstransporter kommer även fortsatt att spela en betydande roll, framförallt lokalt och regionalt. Men på de längre sträckorna är det nödvändigt med fler tågtransporter för att klara den gröna omställningen, understryker Göran Eriksson.

“Stora hamnar bör prioriteras”
Hamnen planerar att öka kapaciteten ytterligare.
– Vi ser en kontinuerlig tillväxt på sikt. Vår uppgift är att bemöta den tillväxten och bereda möjligheter för fler gröna transporter.
– Investeringar i den gröna sektorn får störst genomslag där stora godsvolymer förflyttas. Därför bör de stora hamnarna prioriteras när det gäller infrastruktursatsningar, menar Göran Eriksson.
Han ser fram emot diskussionerna på Logistik & Transport och vill lyfta två centrala frågor till politisk nivå: kraftförsörjningen och järnvägskapaciteten.
– Våra djuplodande analyser visar ett snabbt växande energibehov i hamnklustret de närmaste åren. Produktionen av grön el behöver öka snabbt och lösningen som ligger närmast till hands, som jag ser det, är ökad produktion av vindkraft längs västkusten.
– Dessutom ser vi en stor kapacitetsbrist på järnvägen, främst på sträckan Göteborg–Alingsås. Där behöver kapaciteten fördubblas, det krävs ytterligare ett dubbelspår. Annars riskerar vi att inte klara av de ökande godsvolymerna.

Göran Eriksson talar under rubriken “Tillsammans för en fossilfri transportsektor” på Öppna scenen den 24 oktober kl. 14 samt under rubriken “Från Göteborg till världen” på konferensen den 24 oktober kl. 9.35.